ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

ین ما هستیم

گروه ما

گروه ما متشکل از افراد با سوابق و تجربیات مختلف است. ما نه تنها به چندین لسان صحبت می کنیم، بلکه مهارت های متفاوتی نیز داریم. در نتیجه، ما همیشه یک فضای کاری با تنوع مشخص شده داریم، که در آن همه با انگیزه وابتکار فراوان مشارکت می کنند.

پروژه های ما نیز در این فضا ایجاد می شوند.
ما معتقدیم که تنوع گروه کاری ما منعکس کننده برخی از جامعه چند فرهنگی آلمان است.

در اینجا می توانید دریابید که چه کسی کدام مسولیت را بر عهده دارد .
(به ترتیب تصادفی)

سينا البسيوني

beeMentor مدیر پروژی

احمد مسیح زاری

یکی از بنیانگذران پروژه

فردینه نبی زاده

خزانه دار

جکلین کنوپ

مدیر پروژه

نارون سید

رئیس اول

HamWatan هماهنگی منطقه ای

شیرین مکیزا

عضو پروژه

یونس ویتسل

عضو پروژه

یوانا دیلیک

نایب رئیس

الهه زاری

عضو پروژه

تمی گوزی بیرگ

HamWatan هماهنگر موقعیت

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.