ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

اینجا مراکز مشاوره را پیدا کرده میتوانید.

مراکز مشاوره

روند پروسه پناهندگی (BAMF)

Ablauf des Asylverfahrens (BAMF)

برنامه دیجیتالی (ankommen)

App “Ankommen” 

مراکز مشاوره Pro ASyl در محل (روی هامبورگ کلیک کنید)

Beratungsstellen von Pro ASyl vor Ort (auf Hamburg klicken)

اطلاعاتی در مورد اخراج دوبلین از Pro Asyl

Informationen zu Dublin-Abschiebungen von Pro Asyl

اطلاعات عمومی از We Inform

Generelle Informationen von We Inform

مشاوره از عفو بین الملل در مورد روند پناهندگی

Beratung von Amnesty International zum Asylverfahren

مشاوره از کلینیک حقوق پناهندگان در دانشگاه هامبورگ

Beratung von der Refugee Law Clinic der Uni Hamburg

مشاوره اجتماعی از Verikom

 Sozialberatung von Verikom

مروری بر خدمات در طول مراحل قانونی از we inform

Überblick über Leistungen während des Aslverfahrens von We Inform

مشاوره اجتماعی از Verikom

Sozialberatung von Verikom

اطلاعات عمومی از We Inform

Allgemeine Informationen von We Inform

اطلاعات در مورد دوره های ادغام از BAMF

Informationen zu Integrationskursen durch das BAMF

پیشنهادات برای دوره های زبان آلمانی از طریق آژانس کار فدرال

Angebote für Deutschkurse durch die Bundesagentur für Arbeit

مطالب و خدمات آنلاین برای ترویج زبان آلمانی از انجمن گفتگوی زبان شهر هامبورگ

Materialien und Online-Angebote zur Deutschförderung vom Dialogforum Sprache der Stadt Hamburg 

دریچه ارتباطی همگانی team.arbeit.hamburg

Allgemeine Anlaufstelle team.arbeit.hamburg

دریچه ارتباطی همگانی برای آژانس کاریابی

Allgemeine Anlaufstelle Arbeitsagentur

اطلاعات عمومی در مورد دسترسی پناهندگان به بازار کار

Allgemeine Informationen zum Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete

اطلاعات کلی در مورد انجمن گفتگو برای ادغام در آموزش و کار

Allgemeine Informationen zum Dialogforum Integration in Ausbildung und Arbeit

مروری بر پشتیبانی زبان، آموزش حرفه ای و قرار گرفتن در بازار کار از شبکه ارتباطی مهاجرت هامبورگ

Überblick über Sprachförderung, berufliche Weiterbildung und Arbeitsmarktvermittlung von Vernetzung Migration Hamburg

مشاوره اجتماعی از Verikom

Sozialberatung von Verikom

مرکز استقبال هامبورگ – پشتیبانی هنگام کاریابی برای پناهندگان

Hamburg Welcome Center – Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung für Geflüchtete

آژانس کاریابی جوانان هامبورگ برای پناهندگان زیر 25 سال

Jugendberufsagentur Hamburg für Geflüchtete unter 25 Jahren

دریچه ارتباطی برای سوالات در مورد کار برای پناهندگان با اقامت ناامن از FLUCHTort

Anlaufstelle für Fragen rund um Arbeit für Geflüchtete mit ungesichertem Aufenthalt von FLUCHTort

اطلاعات چند زبانه در مورد قانون کار و مسائل تامین اجتماعی از فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان

Mehrsprachige Informationen zu Fragen des Arbeitsrechts und der Sozialversicherung vom Deutschen Gewerkschaftsbund

راهنمای سیستم سلامت به زبان های مختلف:

Ratgeber Gesundheitssystem in verschiedenen Sprachen:

فارسی دری پشتو کردی عربی انگلیسی آلمانی

Farsi Dari Pashto Kurdisch Arabisch Englisch Deutsch

اطلاعات مراقبت های بهداشتی چند زبانه از We Inform

Mehrsprachige Informationen zur Gesundheitsversorgung von We Inform

راهنمای والدین پناهنده کودکان آسیب دیده

Wegweiser für geflüchtete Eltern traumatisierter Kinder

اطلاعات برای پناهندگان دارای معلولیت از انجمن گفتگو برای افراد دارای معلولیت

Informationen für Geflüchtete mit Behinderung des Dialogforums Menschen mit Behinderung

انتخاب پزشکان خارجی زبان

Auswahl fremdsprachiger Ärzt*innen

اطلاع گفتگوی مسکن در مورد چارچوب قانونی

Mehrsprachige Informationen des Dialogforums Wohnen zu rechtlichen Rahmenbedingungen

دفتر تخصصی نمایندگی مسکن

Fachstelle für Wohnungsnotfälle

پوشه اطلاعات چند زبانه در مورد یافتن محل اقامت در هامبورگ از Die Insel Hilfe e.V.

Mehrsprachige Infomappe zur Wohnungssuche in Hamburg von Die Insel hilft e.V.

ترتیب مسکن برای پناهندگان از طریق Wohnbrücke (پشتیبانی فقط با راهنمای زبان امکان پذیر است!)

Vermittlung von Wohnraum an Geflüchtete über die Wohnbrücke (Unterstützung nur mit Sprachlots*in möglich!)

فروش مبلمان و اثاثیه در آگهی های طبقه بندی شده

Möbel und Einrichtungsgegenstände zu verschenken auf Kleinanzeigen

گروه فیس بوک: حمایت از پناهندگان

Facebook-Gruppe: Unterstützung für Geflüchtete

گروه فیس بوک: اجناس اهدایی(رایگان)

Facebook-Gruppe: Zu verschenken in Hamburg

مشاوره در مورد مشکلات خانوادگی از طریق راهنمای خانواده، شهر هامبورگ

Beratung bei familiären Problemen über den Familienwegweiser der Stadt Hamburg

فهرست مراکز حمایت از کودک و خانواده که توسط مقامات اجتماعی اداره می شود

Liste der Kinder- und Familienhilfezentren der Sozialbehörde

حمایت از زنان پناهنده

Unterstützung für geflüchtete Frauen

مشاوره رایگان از طریق مرکز مشاوره بین فرهنگی LALE

Kostenfreie Beratung über Interkulturelle Beratungsstelle LALE

مشاوره خانواده از طریق انجمن پستالوزی

Familienberatung über die Vereinigung Pestalozzi

به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی

ساختار پشتیبانی UHH از دانشگاه هامبورگ

UHH Unterstützungsformat der Universität Hamburg

ساختار پشتیبانی دانشگاه علمی کاربردی (HAW)

Unterstützungsformat der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)

ساختار پشتیبانی از دانشگاه فنی هامبورگ (TUHH)

Unterstützungsformat der Technischen Universität Hamburg (TUHH)

اطلاعات عمومی در مورد حرفه،تحصیلات و آموزش بیشتر

Allgemeine Informationen zum Thema Ausbildung, Studium, Weiterbildung

قرار دادن پناهندگان زیر 25 سال در آموزش حرفه ای (انجمن کاری مهاجران خوداشتغال)

Vermittlung Geflüchteter unter 25 Jahren in eine Berufsausbildung (Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migrant*innen)

قرار گرفتن در یک دوره حرفه ای و/آموزش بیشتر از طریق BIN e.V.

Vermittlung in eine Ausbildung und/oder Weiterqualifizierung durch BIN e.V.

صفحه اطلاعات چند زبانه در مورد دسترسی به آموزش

Mehrsprachige Infosseite über Zugänge zu einer Ausbildung

اطلاعاتی در مورد مدارس شهر هامبورگ

Informationen zum Thema Schule von der Stadt Hamburg

بروشور چند زبانه والدین، در مورد سیستم مدارس آلمان، از شهر هامبورگ

Mehrsprachige Elternbroschüre über das deutsche Schulsystem von der Stadt Hamburg

مسولین برای صنف های آمادگی بین المللی

Ansprechpersonen für internationale Vorbereitungsklassen

اطلاعات چند زبانه در مورد کودکستان از We Inform

Mehrsprachige Informationen zum Thema Kita von We Inform

اطلاعات کلی در مورد کودکستان ها در هامبورگ

Allgemeine Informationen zum Thema Kitas in Hamburg

راه ارتباطی “خشونت علیه زنان”

Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen”

مرکز مشاوره بین فرهنگی برای قربانیان خشونت از طریق verkomm e.V.

Interkulturelle Beratungsstelle für Opfer von Gewalt über verkomm e.V.

تماس اضطراری برای زنان قربانی تجاوز

Notruf für vergewaltigte Frauen

تماس با پناهگاه های زنان در هامبورگ:

040-8000410011 (24 ساعت در روز و 7 روز در هفته قابل دسترس می باشد)

راه ارتباطی برای قربانیان سوء استفاده های جنسی

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch

خدمات ردیابی DRK برای پناهندگان در رابطه با الحاق خانواده

DRK-Suchdienst für Geflüchtete in Bezug auf Familienzusammenführung

پناهندگی کلیسا

Kirchenasyl

معلومات در مورد حمایت از مصرف کننده

Informationen zum Verbraucherschutz

مروری بر جوامع مذهبی مختلف در هامبورگ

Übersicht über verschiedene Religionsgemeinschaften in Hamburg

توصیه خروج سیستمی برای افراط گرایی مذهبی از Legato Hamburg

Systemische Ausstiegsberatung für religiös begründete Radikalisierung von Legato Hamburg

مترجمان داوطلب زبانی و فرهنگی از انجمن IN VIA Hamburg e.V.

Ehrenamtliche Sprach- und Kulturdolmetscher des Vereins IN VIA Hamburg e.V.

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.