ما یک سازمان غیرانتفاعی هستیم که از طریق پروژه های خود به برابری بیشتر فرصت ها کمک می کنیم.

خلاصه درباره BEE4CHANGE

دیدگاه ما دنیایی از فرصت ها و چانس ها برابر است

ما در بهار 2015 با هدف اینکه مشارکت اجتماعی بخش مهمی از زندگی اعضای ما باشد، تأسیس شدیم. به این باور داریم که جوامع در تمام نقاط جهان دارای ظرفیت عظیمی برای بهبود از نظر فرصت‌های برابر و عدالت برای همه گروه‌های جمعیتی هستند.

بنابراین هدف ما حمایت از گروه‌های محروم در جامعه از طریق پروژه‌های طراحی شده ویژه و توانمندسازی مشارکت اجتماعی است.

اهداف ما

  • حمایت از پناهجویان، به ویژه خانواده‌ها و کودکان، در زندگی روزمره‌شان و در رسیدن به هامبورگ.
  • تقویت و شبکه‌ سازی مهاجرین افغان در هامبورگ و شمال آلمان.
  • حمایت از مدافعان حقوق بشر پناهجو در آلمان.
  • ترویج و تقویت کارهای داوطلبانه، به ویژه در جوامع مهاجر.

ما برای فرصت‌های برابر و مشارکت اجتماعی برای همه مردم در هامبورگ و آلمان کار می‌کنیم.

Soziale Gerechtigkeit fördern

Unsere Gründe für unser Engagement sind sehr vielfältig. Im Mittelpunkt stehen für uns Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen. Wir setzen uns ein gegen Benachteiligung und für die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Unsere Vision ist eine chancengleiche und chancengerechte Welt

bee4change wurde im Frühjahr 2015 von einer Gruppe von Student*innen in Hamburg gegründet, um neben Studium, Arbeit und Freizeit eigens konzipierte Projekte zu initiieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.